Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 30 januari 2017

Klant staat centraal

Met onze algemene voorwaarden proberen we zo transparant mogelijk te werk te gaan zodat jij niet voor verassingen komt te staan.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van AppBriek.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en AppBriek.
 3. Schriftelijk: per post dan wel per mail.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op allea anbiedingen, offertes en alle door AppBriek gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige doorAppBriek verrichte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met AppBriek verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van AppBriek en met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen AppBriek en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door AppBriek gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn gedurende 1 maand geldig, tenzij anders is aangegeven.
 2. AppBriek is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand wordt verstrekt, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en AppBriek zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht AppBriek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat AppBriek gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

 2. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor AppBriek van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de mobiele app. De mobiele app komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de mobiele app wordt het resterende bedrag gefactureerd. Na ontvangst van dat bedrag wordt de mobiele app op de applicatiewinkel(s) geplaatst.

 4. Een maand na publicatie van de app wordt de mobiele app als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de mobiele app niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie “Onderhoud van de mobiele app”.

 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 6. Alle betalingskosten, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

 8. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen 15,-. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

 9.  In de opdrachtbevestiging kan van de factureringsafspraken in de algemene voorwaarden worden afgeweken. In dat geval gelden de afspraken in de opdrachtbevestiging.

Artikel 5. Onderhoud van de mobiele app

 1. Met onderhoud van de mobiele app wordt bedoeld het verzamelen, ordenenen verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande schermen/ functionaliteit van de mobiele app.

 2. Voor onderhoud geldt een periode van 1 maand, tenzij dit anders wordt aangegeven in de overeenkomst.

 3. De onderhouds periode gaat vanaf de dag dat de mobiele app in de applicatiewinkel(s) gepubliceerd is. In geval van meerdere applicatiewinkels geldt dat de periode in gaat op de dag wanneer de mobiele applicatie in alle applicatiewinkels gepubliceerd is.

 4. Eventuele extra uren voor overleg/nazorg worden apart inrekening gebracht à €70,- per uur (Tenzij anders vermeld in de offerte). Eventuele reiskosten worden apart in rekening gebracht à 0,35 per km. Reistijd wordt berekend tegen 35,- per uur (helft van het uurtarief).

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

 2. AppBriek mag de mobiele app van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. AppBriek zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

 2. AppBriek zal steeds gerechtigd zijn de werkzaamheden te laten uitvoeren door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AppBriek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AppBriek worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AppBriek zijn verstrekt, heeft AppBriek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 4. AppBriek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AppBriek kenbaar behoorde te zijn.

 5. AppBriek zal de mobiele app opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

 6. Indien door AppBriek of door AppBriek ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 7. Opdrachtgever vrijwaart AppBriek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien AppBriek op verzoek of met voor afgaan de instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan AppBriek worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van AppBriek. AppBriek is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal AppBriek opdrachtgever van tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de mobiele app is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

 4. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor AppBriek van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

 1. AppBriek kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met AppBriekgesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 2. AppBriek heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens AppBriek niet nakomt of in strijd met deze algemene voorwaarden handelt. AppBriek zal opdrachtgever hiervan van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van AppBriek kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van goederen voor rekening en risico van opdrachtgever.

 2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen/diensten af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright

 1. Alle aan AppBriek verstrekte goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.

 2. Alle door AppBriek ontwikkelde mobiele apps, logo’s en promotiematerialen kunnen door AppBriek voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. AppBriek en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

 2. De aansprakelijkheid van AppBriek zal te allen tijd ebeperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is AppBriek gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

 3. AppBriek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een applicatiewinkel of anderen waarop AppBriek geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 3. AppBriek kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met in achtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de mobiele app. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

 4. AppBriek heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

 1. AppBriek is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de applicatiewinkel of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door AppBriek doorgevoerd.

 2. AppBriek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van een publisher account bij een applicatiewinkel.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de mobiele app en eventuele publisher account. Deze gegevens worden zonder uitdrukkelijk van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever niet aan derden verstrekt.

 2. De door AppBriek vervaardigde mobiele app is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

 3. Door AppBriek of anderen ontwikkelde bronbestanden en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de mobiele app blijven eigendom van AppBriek.

Artikel 17. Privacybepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door AppBriek slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk van tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. AppBriek verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijke van tevoren gevraagde en gegeven toestemming.